(Over)volle raadsagenda op 30 juni 2020

TWENTERAND - De raadsvergadering van dinsdagavond 30 juni is overvol met als belangrijkste onderwerpen de besluitvorming over het nieuwe zwembad en de opheffing van Soweco.  Maar kennelijk leven er onder een aantal politieke partijen zoveel vragen waar direct antwoord op moet komen, dat er maar liefst vier keer gebruik wordt gemaakt van het instrument vragenhalfuurtje.

Een raadslid kan hiervan gebruik maken om over een niet geagendeerd onderwerp vragen te stellen, die niet kunnen wachten op een schriftelijke reactie van het college. 

          Jan Jonker 

De jaarstukken 2019 zijn inmiddels daadwerkelijk van deze agenda verwijderd, dus de geruchten dat hiervoor een extra raadsvergadering wordt vastgesteld tijdens het zomerreces, maar voor 15 juli de deadline gesteld door de provincie, lijken te kloppen, zoals door De Twenterander eerder al in een artikel werd aangegeven.  Dit onderwerp wordt op 9 juli door de raad behandeld.

Over Soweco en het zwembad zijn alle inns en outs inmiddels wel bekend en de uitkomst zal niet wezenlijk afwijken van de debatten over deze onderwerpen, hoewel er wel moties en/of amendementen worden ingediend. Het zwembad gaat er komen en ook Twenterand gaat voorwaarden stellen aan de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Over beide onderwerpen zullen alle partijen zich wel mengen in het debat en er staat geen spreektijd voor, dus alle ingrediënten zijn aanwezig om er nog eens goed met elkaar over van gedachten te wisselen. Het is aan de voorzitter om een herhaling van zetten, althans tijdens deze vergadering, te voorkomen.

De behandeling van de vier onderwerpen tijdens het vragenhalfuurtje, zijn op zich zeker allemaal interessant en actueel, maar met name de vragen van de SGP gaan over een onderwerp dat van wezenlijk belang is voor de democratische rol van het college en de gemeenteraad. Gaat de gemeenteraad van Twenterand akkoord met het feit dat het college in crisistijden, zoals nu met COVID-19, extra bevoegdheden krijgt waardoor er collegebesluiten kunnen worden genomen, die normaal gesproken eerder altijd vooraf door de gemeenteraad geaccordeerd dienden te worden? Een politiek heel interessant onderwerp, maar of het vragenhalfuurtje hier het geëigende middel is?

Het wordt, hoe dan ook, weer een lange raadsvergadering, maar de onderwerpen zijn dermate interessant dat dit het kijken, bijvoorbeeld via Delta TV, meer dan waard lijkt. Hieronder de inleiding van de vier onderwerpen die tijdens het vragenhalfuurtje aan de orde worden gesteld en de raadsagenda inclusief de onderliggende stukken van 30 juni 2020. Overigens kunnen er d.m.v. het instrument motie vreemd nog onderwerpen door de raad aan deze agenda toegevoegd worden, maar daar is tot nog toe niets over bekend.

Collegebesluiten buiten de raad om
Uitvoering motie vloer Veenmuseum
Controle en handhaving vissers
Leonardo moet blijven