Burgemeester neemt advies over last onder dwangsom over

VRIEZENVEEN-  Burgemeester Annelies van der Kolk heeft het advies van de omgevingsdienst Twente tot het opleggen van een last onder dwangsom volledig over genomen. De bedoeling is de overtredingen van de geldende bodem wet- en regelgeving op percelen aan de Wilhelminastraat te Vriezenveen te beëindigen en beëindigd te houden. Indien de eigenaar de werkzaamheden aan en op deze percelen voor 1 juli 2020 niet heeft gestaakt wordt de procedure om de dwangsom te innen gestart. 

Aanleiding voor het advies en vervolgens het starten van de handhavingsprocedure waren de constateringen die een toezichthouder van de Omgevingsdienst Twente op 7, 8 en 14 april 2020 heeft gedaan op deze percelen. Tijdens deze controles zijn overtredingen van de geldende milieu- en bodemregelgeving geconstateerd en ondanks de herhaalde aanzegging door dezelfde toezichthouder zijn de werkzaamheden niet gestaakt. Om die reden houdt de last onder dwangsom ook een schriftelijke bevestiging tot stillegging van de werkzaamheden in, zoals mondeling door de betreffende toezichthouder al werd aangezegd op zowel 7, 8 als 14 april 2020. Maar waar door de eigenaar kennelijk geen gehoor aan is gegeven. In gewoon Nederlands komt het er op neer dat van een deel van de opgebrachte grond geen zogenaamde schoongrondverklaring aanwezig is en dat er dus een luchtje aan de grond en de herkomst zit.  

Op grond van vaste rechtspraak geldt de zogenoemde beginselplicht tot handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag een bestuursorgaan (hier de gemeente) hiervan afwijken. Dit kan zich voordoen indien sprake is van concreet zicht op legalisatie. Verder kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. In de onderhavige situatie is geen sprake van een bijzondere omstandigheid. Eerder waren deze uitzonderingen bijvoorbeeld wel van toepassing in een geschil tussen twee recreatieondernemers in den Ham. Hier werd door de burgemeester geen vervolg gegeven aan de uitspraak van de Raad van State en werd er bewust niet gehandhaafd. Niet dat deze zaken inhoudelijk met elkaar te vergelijken zijn, maar als voorbeeld dat ook in Twenterand wel eens afgeweken wordt van deze beginselplicht tot handhaving.

De reden voor de Omgevingsdienst Twente om een controlebezoek te doen op 7 april jl. op de percelen aan de Wilhelminastraat te Vriezenveen vloeide voort uit een klacht/melding van een omwonende. Deze omwonende heeft inmiddels een verzoek tot handhaving ingediend, waarvan de beslistermijn nog loopt vanwege het feit dat hier nog een toetsing op het bestemmingsplan moet gaan plaatsvinden. Mede gelet hierop heeft de eigenaar de tijd gekregen tot 1 juli 2020.

In een eerder stadium waren zowel de politiek als de ambtelijke instanties in Twenterand heel tevreden met dit initiatief van de eigenaar om de verpauperde situatie ter plekke aan te pakken, maar de verhoudingen zijn op dit moment kennelijk toch wat minder geworden.


«   »