Wij van Wc-eend adviseren: Wc-eend

TWENTERAND -  De gemeente bracht vandaag een persbericht naar buiten over het jaarverslag 2019. De kop boven het persbericht was weer eens ronkend: 'Met een krappe begroting doet Twenterand het goed.'

Of dit de kop moet zijn boven een persbericht over de bekendmaking van de jaarstukken over 2019, waaruit blijkt dat er 679.946 euro onttrokken moet worden uit de Algemene Reserve? Het doet wat denken aan een slagzin gebruikt in  reclame-uitingen van het product Wc-eend in 1989. De slagzin verwierf grote populariteit. Het ging na de reclamecampagne een eigen leven leiden als uitdrukking waarin direct betrokkenen een mening geven die voornamelijk het eigen belang voor ogen heeft. Of dit hier ook het geval is, dat gaat de raad en de auditcommissie overigens beoordelen.

Het negatieve saldo wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. Zo laat het grondbedrijf over 2019 een nadeel zien van       € 787.235 leidt een verplichte storting in de voorziening politieke ambtsdragers tot een nadeel van ruim € 644.000 en is de algemene uitkeringen over 2019 € 280.000 lager dan verwacht. Hier tegenover staat een aantal voordelen zoals lagere kosten voor onderhoud van wegen met € 269.000, lagere kosten onderhoud groen € 103.000, lagere kosten in verband met
het onderzoek I&A van € 135.000, een voordeel op ontvangen dividenden van € 110.000, meeropbrengsten OZB van € 270.000 en de vrijval van de reserve bestuursakkoord van € 308.000 als gevolg van de opheffing van deze reserve. De tekorten op sociaal domein zijn lager uitgevallen dan verwacht bij de berap, de onttrekking uit deze reserve is beperkt gebleven tot € 350.000.

Er is overigens nog geen accountantsverklaring aanwezig en die is noodzakelijk, maar die gaat er waarschijnlijk wel komen.

Opvallend is het grote verlies binnen het gemeentelijk grondbedrijf en een ander opvallend gegeven is dat de resultaten over het jaar 2019 van het zonnepark Oosterweilanden BV, het eigen bedrijf van de gemeente, nog niet meegenomen zijn, maar ook nog niet openbaar zijn gemaakt. Onder de paragraaf verbonden partijen hadden deze resultaten meegenomen moeten worden.

Wil dit dan zeggen dat de gemeente Twenterand het financieel in 2019 slecht gedaan heeft? Nee, dat is zeker ook niet het geval, maar er moet een fors bedrag uit de reserves worden gehaald en er zijn ook fouten geconstateerd, die overigens wel binnen de goedkeuringstolerantie vallen.

Naar de mening van De Twenterander had de kop boven het persbericht dus best een wat minder Wc-eend gehalte mogen hebben.

 

Persbericht Jaarrekening 2019
Jaarstukken 2019
Raadsvoorstel jaarstukken

«   »