Gemeente verstrekt Het Punt een garantie van 100.000 euro

VROOMSHOOP - Dat er bedrijven en organisaties in de problemen komen ten gevolge van de uitbraak van het Coronavirus is onontkoombaar en het is voor een gemeente onmogelijk alle bedrijven en organisaties de helpende hand te bieden. Voor het multfunctioneel activiteiten centrum Het Punt ligt dit en niet onterecht wel wat genuanceerder, zoals blijkt uit deze adviesnota.

De stichting Activiteitencentrum Vroomshoop (vanaf nu: Het Punt) heeft ons op 26 maart jl. telefonisch meegedeeld, dat de Coronacrisis in combinatie met de financieel weinig rooskleurige situatie van Het Punt, voor de accountant aanleiding vormde om een afkeurende verklaring i.v.m. continuïteit te verstrekken voor de jaarrekening 2019. Een dergelijke accountantsverklaring schaadt Het Punt enorm en als gemeente ervaren wij dan ook de negatieve gevolgen. Deze adviesnota gaat over de garantstelling.

Dat de Coronacrisis de exploitatie van Het Punt raakt spreekt voor zich. Alle activiteiten zijn stilgelegd, theatervoorstellingen afgelast en bibliotheek, sporthal en horeca zijn gesloten. Hoewel vanaf juni en juli er weer gedeeltelijk activiteiten mogen opstarten gelden hierbij beperkingen en ook neemt dat niet weg dat de begrote theater opbrengsten en opbrengsten van horeca vrijwel geheel of voor een groot deel niet worden gerealiseerd. Het Punt heeft zelf stappen genomen om de financiële schade zoveel mogelijk te beperken ( bijv. stopzetten schoonmaak en niet noodzakelijke systemen) en maakt gebruik van de Corona steunmaatregelen van de overheid. Desalniettemin verwacht Het Punt dat er een tekort in de exploitatie kan gaan ontstaan oplopend tot maximaal € 100.000 waarvoor een garantstelling wordt gevraagd.

Het college heeft in de collegevergadering van 12 mei 202 besloten akkoord te gaan met een garantstelling voor een bedrag van maximaal 100.000 euro.

Deze garantstelling van de gemeente is feitelijk een subsidie. Echter, omdat het subsidieplafond voor 2020 al is bereikt, kan een aanspraak op deze garantie ertoe leiden dat het subsidieplafond 2020 wordt overschreden.
De gemeente verwacht van Het Punt dat het zich zich maximaal inspant om de financiële effecten tot het minimale te beperken. En ook dient Het Punt elk kwartaal te rapporteren over de financiële stand van zaken en de aanpak ter zake en eventuele vragen van de gemeente hierover te beantwoorden. Daarnaast zal met Het Punt de toekomst worden beschouwd, waarbij naast functie van Het Punt ook het belang van een structureel financieel gezonde bedrijfsvoering aan de orde zal zijn. Overigens is dat niet voor de eerste keer. Dit besluit heeft geen directe financiële consequenties. Die ontstaan zodra er door Het Punt een beroep op de garantstelling wordt gedaan.

Overigens lijkt de kans dat er geen beroep op deze garantstelling door het Punt wordt gedaan een stuk kleiner dan andersom. Ook ligt het voor de hand dat bijvoorbeeld De Klaampe, waar in principe dezelfde uitgangspunten voor gelden, binnenkort ook het nummer van de gemeente of van Koster gaat opzoeken.


«   »