Schriftelijke vragen ter voorbereiding op Soweco debat

TWENTERAND - Namens zijn partij heeft fractievoorzitter Stephan Reusken een behoorlijk aantal schriftelijke vragen (9 stuks) gesteld, waarvan hij de antwoorden wil gebruiken in het debat over Soweco dat binnenkort plaats gaat vinden. Nog geen week geleden heeft deze nieuwssite aandacht besteed aan het forse aantal schriftelijke vragen dat partijen stellen en heeft tevens aangegeven waar dit instrument voor is bedoeld en gebruikt moet worden, althans volgens de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 

Hoe te gebruiken?
Het doel van het stellen van schriftelijke vragen is om informatie van het college te krijgen over een (actueel) onderwerp. Het onderwerp van de vraag moet niet op dat moment al worden onderzocht in een raadsonderzoek of reeds op de agenda staan voor een raads- of commissievergadering op korte termijn. Raadsleden kunnen vragen bij de voorzitter van de raad indienen. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden.

De vragen die door Reusken worden gesteld voldoen duidelijk niet aan deze voorwaarden, want het onderwerp staat gewoon op de agenda. Mocht het college in deze coulant zijn en de vragen toch beantwoorden, dan is er bovendien maar weinig tijd, want het debat kan al op 2 juni 2020 plaatsvinden en de PvdA-GL wil de antwoorden ook nog uiterlijk op 29 mei ontvangen.

De inleiding tot de negen vragen wordt door de PvdA-GL als volgt verwoord:

Sinds eind 2017 is SOWECO een regelmatig terugkerend onderwerp in de raad van Twenterand. Begin 2018 is er een gemeenschappelijk besluit genomen door de zes gemeenten om SOWECO zich door te laten ontwikkelen als maatschappelijke onderneming. Daarbij is ook al gesproken over de het stopzetten naar de GR en te onderzoeken wat de juiste bestuursvorm is. Vanaf zomer 2019 hebben zich er aantal ontwikkelingen voor gedaan die ertoe hebben geleid dat het DB van SOWECO voorstellen heeft gedaan om te komen tot beëindiging van de GR en de uitvoering van de Wsw en de activiteiten voor de brede doelgroep (participatie wet) lokaal uit te gaan voeren. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken geweest (IROKO) en is er op 17 oktober een plan gepresenteerd aan de raad van Twenterand. Op basis van deze voorstellen is er veel commotie geweest, wat ertoe heeft geleid dat het DB een “pas op de plaats” heeft gemaakt en in overleg is gegaan met de RvC en directie van SOWECO om te komen tot een plan dat draagvlak heeft bij alle betrokkenen.

Op 24 maart is dit plan (“samenbouwen aan goed perspectief voor de brede doelgroep”) vastgesteld en ook aan de gemeenteraad toegestuurd. Op basis van dit plan ligt er nu een raadsvoorstel tot opheffing van de gemeenschappelijk regeling SOWECO per 1 januari 2021. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de raad van 16 juni en op 2 juni vindt er raadsdebat plaats. Zoals u weet vindt de PvdA GroenLinks SOWECO een belangrijk onderwerp, omdat het gaat om een organisatie die werkt met kwetsbare inwoners uit Twenterand en met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. U weet ook dat de PvdA GroenLinks zich grote zorgen maakt over de ontwikkelingen die plaats vinden en de voorstel tot ontmanteling van SOWECO en om de Wsw en de taken voor de brede doelgroep van de participatiewet zelf uit te gaan voeren.

Om het debat op 2 juni en 16 juni goed te kunnen voeren willen wij ons goed voorbereiden en hebben daarom de volgende vragen:

Schriftelijke vragen PvdA GL over Soweco
Word – 33,5 KB 336 downloads

«   »