Het CDA stelt één schriftelijke vraag aan het college

TWENTERAND - Het CDA heeft het college één schriftelijke gesteld naar aanleiding van een in de Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 februari jl. aangenomen voorstel voor een investeringsfonds over Ruimte, Wonen (Binnen)steden en Retail fase 1.

De enige vraag luidt als volgt: 

In hoofdlijnen zijn er 3 zaken die voor onze gemeente van belang kunnen zijn, te weten:

1 Ontwikkelen en uitvoeren woonafspraken
2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
3 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

In dit fonds is voor 2020 al een bedrag van € 9.000.000,00 beschikbaar gesteld en er komt voor de komende jaren nog eens ruim € 21.000.000,00 beschikbaar voor deze doelen.

Onze vraag is of het college hiervan op de hoogte is en of hierover contact wordt gezocht met de provincie of verantwoordelijk gedeputeerde met als doel te bespreken welke mogelijkheden dit voor onze gemeente kan bieden.

De CDA fractie Twenterand ziet hierin mogelijkheden om woningbouw op diverse plekken in onze gemeente op gang te helpen.


«   »