Resultaten onderzoek kostenbeheersing Sociaal Domein en de reactie van het college op de bevindingen.

TWENTERAND - Twenterand is één van de tien gemeenten in Nederland die is uitgekozen voor een onderzoek naar de financiële beheersbaarheid van het Sociaal Domein (Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet). Het onderzoek is uitgevoerd door een visitatiecommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als doel erachter te komen hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op de financiën binnen het sociaal domein. De resultaten voor Twenterand zijn nu bekend.

Wethouder Mark Paters: “De conclusies en aanbevelingen geven aan dat wij als gemeente op de goede weg zijn. Ook hebben we handvatten gekregen om mee te nemen in onze (door)ontwikkeling in het Sociaal Domein. Daar gaan we samen met onze partners mee aan de slag. We hopen dat ook andere gemeenten en organisaties hun voordeel kunnen doen met resultaten ook al zijn deze niet zo concreet als wij vooraf hadden gehoopt. Dat heeft ook met de korte periode te maken waarin het onderzoek heeft plaatsgevonden. Desondanks pakken we de handschoen op en gaan we ons best doen om hiermee de hulp voor onze inwoners zo goed mogelijk te regelen. Daar doen we het uiteindelijk allemaal voor!”

Een vanuit zijn positie als verantwoordelijk wethouder een heel begrijpelijke reactie op de bevindingen uit dit rapport. Heel veel anders kun je ook niet reageren op zo'n rapport van en door een commissie vanuit de VNG. 

Volgens de visitatiecommissie is er onder andere op dit moment nog geen sprake van een zichtbare integrale geoperationaliseerde visie op het sociaal domein, waarbij de verschillende domeinen op inhoud en kosten zijn verbonden. Dit bemoeilijkt gerichte inzet van data-analyse en monitoring. Prioritering en vertaling van de visie in SMART doelstellingen kunnen verder aangescherpt worden om, met behulp van data, effectief te sturen op de visie. Data en dashboards zijn beschikbaar binnen het Sociaal Domein maar momenteel is onduidelijk hoe deze specifiek ondersteunen aan de sturing op de visie. Binnen de gemeente is vooralsnog geen stuurinformatie in de vorm van een sturingsrapportage. Een dergelijke rapportage biedt de mogelijkheid om voortgang op doelen inzichtelijk te maken en wordt bruikbaarder indien de SMART doelstellingen gekoppeld zijn aan gezamenlijk vastgestelde indicatoren.

Onderaan dit artikel kunt u overigens alle conclusies van de onderzoekscommissie lezen en tevens kennis nemen van de complete reactie van het college op deze bevindingen en de conclusies uit dit rapport.

De gemeente Twenterand gaat de komende tijd aan drie aanbevelingen uit het rapport prioriteit geven:

  1. Meer datagestuurd werken om beter zicht en daardoor meer grip te krijgen
  2. Verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning voor inwoners
  3. Versterking van regionale samenwerking en betere afstemming van lokale en regionale zaken (zoals bijvoorbeeld de werkwijze rond zorgaanbieders)

Deze rapportage is tot stand gekomen gedurende een onderzoek van 2,5 week op basis van een bestuurlijk en ambtelijk
intakegesprek, openbare bronnen (met name de website van het CBS en waarstaatjegemeente.nl), documentstudie en het visitatiebezoek. De bestudeerde documenten zijn geselecteerd en aangeleverd door de gemeente zelf. De beperkte doorlooptijd in combinatie met de wijze van informatieverzameling maken dat de diepgang van de rapportage beperkt is. Hoewel gemeente Twenterand de mogelijkheid is geboden om de feitelijke juistheid te controleren heeft er geen onafhankelijke toetsing plaatsgevonden. De VNG staat ook na dit visitatietraject in verbinding met Twenterand en biedt waar nodig ondersteuning bij het uitwerken van de volgende stappen in het verbeteren van de grip op de uitgaven in het Sociaal Domein.

Een zinvol onderzoek waar de gemeente Twenterand haar voordeel mee kan doen en tevens dienst kan doen bij een verdere verbetering binnen de samenwerkende gemeenten. Zeker nadat gebleken is dat de zogenaamde nadeelgemeenten ook dit jaar niet extra worden gecompenseerd heeft het verbeteren van de uitgaven binnen het sociaal domein voor Twenterand de hoogste prioriteit.

 

Rapportage Twenterand door de VNG en de reactie van het college op de resultaten

«   »