Is dit een record in de beantwoording van schriftelijke vragen?

TWENTERAND - De VVD Twenterand stelde op 6 februari 2020 schriftelijke vragen aan het college en het college heeft dan dertig dagen de tijd op deze vragen te antwoorden. Of het een record is of niet dat is niet bekend, maar doordat de antwoorden vandaag al binnen kwamen is hier mogelijk wel sprake van. Normaal duurt dit namelijk wel wat langer. Kennelijk waren de vragen zodanig duidelijk dat de antwoorden ook snel gegeven konden worden.

Hieronder de vragen en de antwoorden:

Vraag 1:
Deelt u onze zorgen en bent u met de VVD van mening dat dit een ernstig probleem is en veiligheid in huis van absoluut belang is? Dat kindermishandeling topprioriteit heeft om aan te pakken?
Antwoord 1:
Als college delen we de zorgen over de ernst van het probleem. We onderschrijven het belang van veiligheid in de thuissituatie. Lokaal en regionaal werken we met prioriteit aan het oplossen van de wachtlijsten.

Vraag 2:
Mishandeling kan in vele vormen voorkomen en er zullen ook andersoortige meldingen zijn. Kunt u een gradatie aangeven van deze 400 gevallen van hoe ernstig deze zijn?
Antwoord 2:
Alle meldingen worden bij binnenkomst gescreend op urgentie door VTT. Daarnaast wordt de wachtlijst wekelijks opnieuw gescreend op urgentie. Meldingen met spoed en urgentie worden diezelfde week verdeeld door VTT. U vraagt om een gradatie van de meldingen. Om een voorbeeld te schetsen; meer kwetsbare mensen zijn kinderen en ouderen. Deze worden sneller als urgent beoordeeld.

Vraag 3:
Hoe star is deze wachtlijst? Zijn er mogelijkheden voor direct ingrijpen bij acute ernstige gevallen?
Antwoord 3:
Ja, daar waar er sprake is van een ernstige en acute situatie is de crisisdienst van VTT direct aan zet.

Vraag 4:
Hoeveel van deze gevallen hebben betrekking op onze gemeente Twenterand?
Antwoord 4:
Over 2019 gaat het om 37 meldingen op de wachtlijst die betrekking hebben op onze gemeente.

Vraag 5:
U noemt hier beschikbare middelen “centrumgemeente Vrouwenopvang”. Zijn dit middelen die alleen Enschede beschikbaar heeft voor heel Twente of zijn er meer gemeenten met dit soort middelen? Kunt u ons iets meer duidelijkheid geven over deze middelen?

Antwoord 5:
De middelen die Enschede als centrumgemeente beschikbaar heeft gesteld, zijn geen gelabelde
middelen vrouwenopvang, maar komen uit de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang die vanuit het
Rijk aan centrumgemeenten wordt uitgekeerd voor het uitvoeren van taken op gebied van o.a.
vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (waarvan VTT een onderdeel is).
Voor onze regio worden deze middelen alleen uitgekeerd naar Enschede als centrumgemeente.

Vraag 6:
U steekt in dit onderzoek specifiek in op ziekteverzuim en verloop van personeel bij VTT. Is het zo dat bij VTT een afwijkend percentage ziekteverzuim en verloop is vergeleken met landelijke cijfers?
Antwoord 6:
Het ziekteverzuim en verloop is relatief wat hoger ten opzichte van een gemiddelde Nederlandse organisatie. We hebben geen cijfers van andere VT-organisaties waardoor we dit kunnen vergelijken. Een groot deel van het verzuim en verloop is ook niet werk gerelateerd.

Vraag 7:
Wanneer dit werkelijk zo zorgwekkend is als het nu lijkt uit deze informatie, kunt u dan aangeven dat dit absoluut prioriteit krijgt om deze wachtlijst zo snel mogelijk terug te brengen naar nul?
Antwoord 7:
Het aanpakken van de wachtlijst heeft prioriteit, zie ook antwoord 1. Het oplossen op korte termijn kent momenteel twee soort oplossingen. Er is een apart wachtlijstteam actief bij VTT als gevolg van de beschikbaar gestelde middelen. Daarnaast werken onze lokale toegang en VTT op een andere, tijdelijke meer intensieve manier, samen. Onderzoek wijst de komende tijd uit wat er nodig is om van VTT een toekomstbestendige organisatie te maken die voldoet aan de wettelijke taken en termijnen.

De conclusie die je zou kunnen trekken uit de laatste zin van het antwoord op vraag 7, is dat de VTT op dit moment dus geen toekomstbestendige organisatie is die voldoet aan de wettelijke taken en termijnen. Als dit de bedoeling is geweest van het college is het jammer dat deze conclusie wat versleuteld wordt doorgegeven.  


«   »