Legaliseren activiteiten Adventure Point kan einde betekenen van familiebedrijf De Lourenshoeve

DEN HAM - Er is op 16 oktober 2019 een handhavingsverzoek ingediend door de familie Brinkman van vakantiepark De Lourenshoeve gevestigd aan de Flierdijk 3 in Den Ham. Dit verzoek heeft betrekking op het recreatiebedrijf met zelfstandige horeca, Adventure Point, gevestigd op het perceel Flierdijk 4 te Den Ham. Volgens het verzoek van De Lourenshoeve vinden er bij de buurman activiteiten plaats die in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Het college heeft in de collegevergadering van 4 februari 2020 vastgesteld dat Adventure Point daadwerkelijk in overtreding is en activiteiten uitvoert die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan buitengebied.

Het besluit op dit verzoek moest wettelijk door het college binnen 8 weken worden genomen. Het niet nemen van dit besluit binnen deze termijn kan leiden tot een ingebrekestelling door de verzoekers. De gestelde termijn van 8 weken kan echter éénmalig worden verlengd met een redelijke termijn. Van deze mogelijkheid is door het college gebruik gemaakt op 12 december 2019 en de beslistermijn werd verlengd tot en met 5 februari 2020. Dit soort verlengingen komen niet zo vaak voor, dus kennelijk heeft het college hier wat langer over moeten nadenken.

In de collegevergadering van 4 februari j.l. heeft het college besloten niet tot handhaving over te gaan, ondanks dat de activiteiten bij Adventure Point, zoals ook wordt erkend, in strijd zijn met het bestemmingsplan.  

 

De aanleiding voor het handhavingsverzoek is het feit dat het bestemmingsplan “Buitengebied Twenterand” op 16 oktober 2019 door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is vernietigd voor zover het de locatie Flierdijk 4 te Den Ham betreft. Dat heeft tot gevolg dat op dit perceel voorlopig weer het voordien geldende bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Flierdijk Vechtdal Adventure” van toepassing is. 

Duidelijk is dat de huidige bedrijfsvoering van het op dit perceel gevestigde bedrijf, te weten diverse recreatieve (buiten)activiteiten en een zelfstandig horecabedrijf, niet binnen de mogelijkheden van dat bestemmingsplan passen. Daarom is er sprake van een overtreding, daarover bestaat geen verschil van mening. Ook geeft het college aan dat er in beginsel tegen een overtreding handhavend moet worden opgetreden. Een bijzondere omstandigheid om dat niet te doen kan zijn wanneer er sprake is van concreet zicht op legalisatie.

In dit geval is daar volgens het college sprake van, aangezien op 30 januari 2020 het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Twenterand PH, o.a. over Flierdijk 4, ter inzage is gelegd. De huidige bedrijfsvoering op het perceel Flierdijk 4 past in dit ontwerp. Het college geeft aan dat er 'gelet op het concrete zicht op legalisatie en gelet op het zwaarwegende belang van de eigenaar van het perceel Flierdijk 4 om zijn bedrijfsvoering ononderbroken te kunnen voortzetten, er voldoende grond is om af te zien van handhavend optreden.'

Maar hoe staat het eigenlijk met de belangen van het vakantiepark De Lourenshoeve, wegen die dan minder zwaar?

In een telefoongesprek met mevrouw Brinkman werd dit duidelijk uit de doeken gedaan. De Lourenshoeve heeft de afgelopen 2 decennia zo'n 6 a 7 miljoen euro geïnvesteerd in het familie bedrijf. De basis was de toenmalige visie van de gemeente om hier recreatie te ontwikkelen voor mensen die op zoek waren naar rust en ruimte.

Dat was en is de basis van dit vakantiepark.

Maar ergens onderweg heeft de gemeente deze visie afgezworen, want je kan van alles over het bedrijf Adventure Point zeggen, maar rust past niet in hun bedrijfsplan. Niet voor niets presenteert het bedrijf zich als 'de activiteiten en feestlocatie van Twente.' Het bedrijf richt zich op groepsfeesten en groepspartijen en zorgt dat het de gasten naast de spelactiviteiten, ook wat betreft eten en drinken aan niets ontbreekt, door dit voor een vast bedrag per persoon aan te bieden. Die formule zorgt er uiteraard voor dat naar mate het later wordt het er ook steeds luidruchtiger aan toe gaat en als zo'n gezelschap na twaalf uur 's nachts vertrekt is het met de rust aan de Flierdijk helemaal gedaan. 

Er is, volgens mevrouw Brinkman, sprake van zodanige overlast dat haar gasten hierover klagen en zelfs de paardenstallen op haar terrein niet veilig zijn. De Lourenshoeve verkoopt al 20 jaar rust en ruimte, maar door de komst van Adventure Point kan men deze rust niet langer garanderen en dat heeft gevolgen voor het bedrijf. 

Saillant detail is dat de locatie waarop Adventure Point zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert eerder deel uit heeft gemaakt van de gronden van De Lourenshoeve. Nadat via de toenmalige gemeente Den Ham bleek dat er op dit bosperceel echter geen bedrijfsactiviteiten mochten plaatsvinden, heeft de familie Brinkman dit perceel verkocht, overigens op dat moment niet aan Adventure Point.

De familie gaat tegen de beslissing van de gemeente om niet te handhaven niet in beroep, mevrouw Brinkman geeft aan dit zinloos te vinden, want kennelijk is er nu een andere visie bij de gemeente over de invulling van de gronden ten zuiden van de Flierdijk. Die andere visie heeft ze overigens nergens terug kunnen vinden en daar is ze door de gemeente ook nooit van op de hoogte gesteld.

Er loopt nog een zaak bij de Raad van State over de afgegeven horecavergunning aan Adventure Point en inmiddels lopen de kosten van deze procedures behoorlijk op. Dat de gemeente zich op een gegeven moment terug trok of een andere instreek koos in een lopende procedure in Den Haag en dit vervolgens niet met de familie Brinkman communiceerde zit haar hoog, zeker omdat dit enkele duizenden euro's aan juridische bijstand voor het familiebedrijf betekende die achter af dus volstrekt onnodig bleken te zijn geweest. De advocaat van de familie moest zich plotseling op een andere insteek van de gemeente voorbereiden.  

Als de gemeente een andere visie met betrekking tot de recreatie aan de Flierdijk heeft, dan  moet men dat duidelijk aangeven. Mevrouw Brinkman sloot in dat geval niet uit dat dit het einde zou betekenen van het familiebedrijf aan de Flierdijk. Het bedrijfsplan van de Lourenshoeve is al meer dan 20 jaar gebaseerd op rust en ruimte en daar passen de bedrijfsactiviteiten van Adventure Point volgens haar dus beslist niet bij. Mogelijk dat een nieuwe koper van De Lourenshoeve helemaal geen problemen heeft met dit forse extra feestgedruis omdat hij of zij in het bedrijfsplan juist mikt op deze doelgroep. Het zou zo maar kunnen, gaf mevrouw Brinkman ter afsluiting nog aan, 'kennelijk is dit wat de gemeente nu wil.' 


«   »