De nieuwe Aldi in Vriezenveen gaat er komen

VRIEZENVEEN -  De SGP heeft op 20 december 2019 vragen gesteld omtrent de centrumontwikkeling in Vriezenveen. Tijdens de behandeling van de begroting op 12 november j.l. heeft de SGP daar ook al aandacht voor gevraagd. Dit mede naar aanleiding van een persbericht over de oplossing die er komt voor de verpauperde Rabobank-locatie aan het Manitobaplein. De SGP heeft toen gevraagd naar de status van de centrumontwikkeling. Tot nu toe is de Raad nog niet geïnformeerd. In Dagblad Tubantia van 19 november j.l. hebben we wederom over de verplaatsing van de Aldi kunnen lezen.

  Ook kreeg de Raad via de griffier een schrijven van de heer Bolte waar gesproken wordt over o.a. de ‘bestuurcultus’ in Twenterand en de Aldi. Naar de mening van de SGP werden hier harde noten gekraakt, waar zelfs de honden geen brood van lusten. Die vroegen om een reactie van het college, zowel een reactie over de kritiek die gericht is aan diverse geledingen in de gemeente als de inhoudelijke kritiek. De SGP vond dat dit doormodderen onderling zo snel mogelijk moest ophouden. Ten eerste worden mensen beschadigd en in zekere zin het hele gemeentelijk apparaat in een kwaad daglicht gesteld. Omdat het ambtelijk apparaat zich publiekelijk niet kan verweren c.q. bestuurlijk kan verantwoorden vroeg dit om een reactie van de politiek bestuurlijk verantwoordelijken.

  De beantwoording op de vragen die vandaag zijn gepubliceerd leest u hieronder:

  Wanneer en hoe wordt de Raad geïnformeerd over de status van de centrumontwikkeling van Vriezenveen in zijn geheel?

  Een aantal ondernemers van het centrum hebben zich verenigd in een ‘koplopers’ groep. De HMO werkt samen met de koplopers aan een centrumvisie. In oktober is een conceptversie van de visie met de koplopers besproken. De visie wordt op dit moment aangescherpt. Op verzoek van de koplopers wordt de visie in januari 2020 nog eerst een keer teruggelegd in de groep, alvorens te worden gepresenteerd aan B&W, gemeenteraad en publiekelijk.

   

  Omdat veel inwoners erg betrokken zijn met wat er gaat gebeuren in het centrum, het hart van Vriezenveen, vragen wij het college om de plannen vooraf met de inwoners te delen, zodat er gelegenheid is om te reageren. Is het College hiertoe bereid?

  Het college is hiertoe zeker bereid. Het college wacht de resultaten van centrumvisie af (zie het antwoord onder vraag 1.)

   

  De Aldi is een belangrijke speler in het centrum van Vriezenveen. Maakt de Aldi onderdeel uit van de HMO activiteiten van de ontwikkeling of is de Aldi een separaat proces in de centrumontwikkeling van Vriezenveen?

  Ja, de Aldi maakt integraal deel uit van de HMO-activiteiten. Hoewel de planvoorbereiding voor het verplaatsen van de Aldi al meer dan 10 jaar tijd in beslag neemt, biedt het voor Vriezenveen een ultieme kans omdat de Aldi een katalysator kan zijn voor de centrumontwikkeling.

   

  Zijn de Winkeliers (o.a. Vriezenveense Ondernemers Vereniging VOV) vooraf betrokken bij de centrumontwikkeling én ook voor de ontwikkeling van de Aldi?

  De VOV is georganiseerd in de koplopersgroep en wordt vanuit dit proces betrokken bij de centrumontwikkeling. Zij zijn op de hoogte van het verplaatsen van de Aldi 

   

  Aan welke eisen (wettelijk en beleidsregels van de gemeente en provincie) moet de Aldi voldoen om zich te kunnen vestigen op de Oordlocatie?

  De vestiging van de Aldi moet aan de gebruikelijke eisen voldoen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (o.a. bestemmingsplan), Bouwbesluit, etc. Om de vestiging van de Aldi mogelijk te maken, wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het project valt binnen de reikwijdte van het Besluit omgevingsrecht.

   

  Worden er ook esthetische eisen gesteld aan het gebouw om het centrum meer sfeer en dorpskarakteristiek (passende architectuur) naar voren te brengen. Met alle respect, maar een saaie ‘Aldi-winkeldoos’ zou juist afbreuk doen.

  Het gebouw dient te voldoen aan redelijke eisen van welstand. Het Oversticht heeft op 23 augustus 2019 positief geadviseerd.

   

  Wordt er door de eventuele verplaatsing van de Aldi rekening gehouden met een voldoende open en goede verbinding met het gehele directe winkelgebied?

  Ja, de centrumvisie gaat uit van het versterken van de interactie tussen het Westeinde en de Koningsstraat.

   

  Op 16 november 2019 heeft de Raad, maar ook het College een mail ontvangen van de heer Bolte met een viertal bijlagen. Hierover de volgende vragen:

  Op welke punten heeft de heer Bolte gelijk? Zo ja, waarom?

  Gelet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer c.q. privacy van de heer Bolte geven wij geen antwoord op deze vraag.

  Op welke punten heeft de heer Bolte ongelijk? Zo nee, waarom niet?

  Wij verwijzen naar ons antwoord hierboven

  Welke toezeggingen zijn de heer Bolte gedaan t.o.v. de Aldi?

  Wij verwijzen naar ons antwoord hierboven

  Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de communicatie/correspondentie met de heer Bolte?

  Wij verwijzen naar ons antwoord hierboven

    

   Uit de beantwoording door het college valt op te maken dat men er uit is en dat er een nieuwe Aldi komt op de Oordt locatie in het centrum van Vriezenveen. De laatste puntjes op de i voor deze plannen worden deze maand gezet en daarna worden de plannen aangeboden aan het college en de gemeenteraad en dus ook publiekelijk bekend gemaakt. Het ziet er naar uit dat de schop binnenkort de grond in kan gaan voor een nieuwe Aldi, waar inmiddels al meer dan 10 jaar over gesproken werd. Maar dat Jan Bolte gebruik gaat maken van zijn recht op inspraak valt niet uit te sluiten dus zal het laatste woord er nog wel niet over gesproken zijn. 


   «   »