SGP stelt vragen over de stikstofproblematiek

TWENTERAND - Door de inmiddels overbekende uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) is de vergunningverlening op veel plekken tot stilstand gekomen. Inmiddels heeft de commissie Remkes haar aanbevelingen gepresenteerd. Het behoeft geen betoog dat de stilstand van de vergunningverlening een enorme impact heeft op onze inwoners en bedrijven van welke sector dan ook, maar in het bijzonder voor de agrarische sector en de bouwsector. Het is van levensbelang dat de vergunningverlening doorloopt. Gemeenten hebben hier een belangrijke rol.

Jan Jonker fractievoorzitter SGP

In antwoord op eerdere vragen die gesteld zijn door PvdA/Groenlinks meldt u dat er geen inventarisatie is van Twenterandse bedrijven die een knelpunt vormen voor stikstofgevoelige natuurgebieden die in aangrenzende gemeenten aanwezig zijn. Ook geeft u aan dat u zich nog beraadt hoe wordt omgegaan met de stikstofproblematiek. Verder worden de ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau nauwlettend in de gaten gehouden. U wekt de indruk dat vergunningverlening en ook de planontwikkeling tot nadere orde wordt uitgesteld. Een voorbeeld is dat ontwikkeling van het industrieterrein Garstelanden stil ligt. De SGP vindt dat bij stilstand in de planontwikkeling en vergunningverlening de leefbaarheid van Twenterand in het geding is. Daarom heeft SGP de volgende vragen.

Vragen 

  1. Welke knelpunten zijn er in Twenterand rondom de stikstof –problematiek? (Onderbouwing problematiek en concretiseren per project en vergunningaanvraag)
  2. Geeft Twenterand gehoor aan de oproep van o.a. Bouwend Nederland (brief 15 oktober 2019, kenmerk 1910-54800/Mver) – Voortvarend oppakken vergunningverlening) om vergunningen en planontwikkeling zoveel mogelijk te laten door gaan binnen de kaders, ondanks dat er depositie van stikstof plaatsvindt. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke acties onderneemt u rondom het industrieterrein Garstelanden? (Het College hoeft dus niet af te wachten, maar moet met de ondernemers die in feite belemmert worden al het mogelijke doen om de verdere ontwikkeling te bespoedigen.)
  4. Welke acties en contacten heeft u met de Twenterandse bedrijven en afdelingen van belangenorganisaties die bekend zijn in Twenterand (alle sectoren) ondernomen  rondom de stikstof problematiek?
  5. De agrarische sector is vooral de laatste tijd weggezet als ‘milieu onvriendelijk’. Hoe blijft het College zich inzetten voor de bestaande agrarische sector in Twenterand? Hoe geeft zij uitting aan de waardering van deze sector?

Stikstof blijkt een ingewikkeld probleem, waar je door de bomen het bos een beetje kwijt begint te raken, om maar wat in stijl te blijven. Ook zijn de reacties niet altijd even genuanceerd. Het financieel Dagblad heeft getracht de zaken wat op een rijtje te zetten er er een interessant artikel over gepubliceerd. Daar komen best verrassende cijfers uit te voorschijn die op onderdelen ook beslist een ander licht werpen op één en ander. Kortom een interessant artikel, dat zeker meer inzicht geeft in de stikstof problematiek. 


«   »