Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast

VRIEZENVEEN - De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand hebben op 15 oktober de Algemene plaatselijke verordening gemeente Twenterand 2019 in concept vastgesteld. In concept omdat de aangepaste APV vanaf 24 oktober ter inzage ligt en dit nog kan leiden tot aanpassingen. De meest in het oog springende aanpassingen zijn een verbod op het oplaten van ballonnen en op lachgas, minder verkeer in natuurgebieden en een wijziging in het artikel dat gaat over carbid schieten.

Ballonnen

Het oplaten van ballonnen is slecht voor het milieu, want plastic breekt heel langzaam af. Daarnaast zijn leeggelopen ballonnen ook gevaarlijk voor dieren die denken dat het om voedsel gaat. Vandaar dat de gemeente het oplaten van ballonnen zal verbieden. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om verkoop of rondlopen met ballonnen.

Lachgas

Het inademen van lachgas is gevaarlijk. Bovendien wordt lachgas steeds meer als drug gebruikt en verkocht. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan worden de volgende punten opgenomen in de APV:

  • Evenementen krijgen geen vergunning als er lachgas wordt gebruikt en/of verkocht.
  • Er is een gebruiksverbod als dat gepaard gaat met gedrag dat de openbare orde verstoort, het woon- en leefklimaat aantast of anderszins overlast veroorzaakt.
  • Het verbod op de verkoop en het gebruiken van lachgas kan ook gelden voor een door de burgemeester aangewezen gebied.

Minder verkeer in natuurgebieden

In de gemeente Twenterand worden natuurgebieden steeds vaker bezocht door ruiters, fietsers/ mountainbikers en motorcrossers. Dit zorgt voor geluidhinder, schade aan natuur en verstoring van de wilde dieren. Dit gedrag levert ook gevaar en hinder op voor wandelaars en beschadigt de natuur zo erg dat het niet binnen een korte termijn kan herstellen. Daarom is in de APV hierop een verbod ingesteld voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen.

Carbid

Carbid behoort tot een cultureel erfgoed en is niet weg te denken uit de gemeente Twenterand. Maar dit moet natuurlijk wel zo veilig mogelijk gebeuren. Er is bij het schieten van carbid niet altijd toestemming gegeven door de eigenaar van de grond. Dit kan zorgen voor vervelende situaties die als overlast ervaren kan worden. Door het toevoegen dat er schriftelijke toestemming moet zijn van de eigenaar van de grond kan dit probleem worden verholpen. Ook is toegevoegd dat de burgemeester altijd de mogelijkheid heeft om het schieten van carbid te verbieden zodra de openbare orde en veiligheid in het geding zijn.

Inzien en reageren?

De concept verordening kunt u vanaf donderdag 24 oktober tot en met donderdag 21 november inzien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Ook kunt u de concept verordening in die periode via de gemeentelijke website bekijken. De link is: www.twenterand.nl/digitaalinzien. In die periode kunnen mensen schriftelijk of mondeling een reactie indienen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, Postbus 67, 7670 AB te Vriezenveen. Voor mondelinge zienswijzen kan in de genoemde periode een afspraak worden gemaakt via 0546 - 840 840.


«   »