College maakt begroting 2020 openbaar

VRIEZENVEEN - “Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben en wij staan voor belangrijke ontwikkelingen op het gebied van ruimte en economie. Daar hebben we een sterke samenleving en een sterke organisatie bij nodig, dus dat vraagt om zorgvuldig investeren.” Wethouder Roel Koster, met financiën in portefeuille, realiseert zich als geen ander dat er keuzes gemaakt moeten worden in de begroting van de gemeente Twenterand. Deze werd op dinsdag 23 september door het College van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor 2020 is de begroting sluitend, voor de jaren erna zijn er nog veel onzekerheden. Zoals de ontwikkeling van verschillende kosten, maar ook de onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk. Koster: “Meer doen voor minder geld vraagt om keuzes en daarin biedt ons coalitieakkoord ‘Kernachtig en veranderend Twenterand houvast voor mij en mijn collega-bestuurders.”

Het belangrijkste deel van de begroting bestaat uit de financiële vertaling van de kadernota, waarin de inhoudelijke keuzes voor 2020 zijn gemaakt. Verder is in de begroting o.a. rekening gehouden met hoeveel geld de gemeenten vanuit het Rijk krijgen.

Het college wil er zijn voor de inwoners die de hulp hard nodig hebben. Dat vertaalt zich in het voortzetten van de regelingen minimabeleid en het vinden en ondersteunen van pleegouders via het Expertisecentrum Duurzame gezinsvormen. Daarnaast wordt in 2020 de pilot scheidingspunt voortgezet en wordt het Innovatiefonds Sociaal Domein met een jaar verlengd. Ook wordt er in 2020 weer volop aandacht geschonken aan laaggeletterdheid.

Een andere belangrijke inhoudelijke opgave voor de gemeente Twenterand is de invoering van de Omgevingswet, die mogelijkheden biedt om procedures makkelijker en sneller te maken. Dit vraagt om een andere rol van de gemeente en van initiatiefnemers. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wordt een Omgevingsvisie opgesteld. Daarnaast is er aandacht voor het onderhoud van wegen, investeren in toezicht en handhaving en in klimaat- en duurzaamheidsopgaven.  

Naar aanleiding van vier aangenomen moties in de raadsvergadering over de Kadernota 2020 laat het college een wandelpadenplan opstellen voor de begroting 2021. En het college laat een onderzoek instellen naar de mogelijkheden om de plaatsnaamaanduidingen van de kernen in de gemeente Twenterand ook te voorzien van de Nedersaksische naam. Daarnaast wordt onder voorwaarden een eenmalige bijdrage van € 15.000,- betaald in het herstellen van de vloer van het Veenmuseum om sluiting te voorkomen.

De Programmabegroting 2020 wordt via de ‘begrotingsapp’ aangeboden. Een website, waarmee het voor iedereen snel duidelijk wordt waaraan de gemeente het geld wil uitgeven. Ga voor meer informatie en de nieuwe website naar: www.twenterand.nl/begroting

De openbare hoorzitting voor de begroting is op donderdag 31 oktober. Op dinsdag 12 november wordt de begroting in de gemeenteraad behandeld.

Dit persbericht van de gemeente is door De Twenterander één op één gepubliceerd en de mooie woorden zijn dus volledig voor rekening en risico van het college. Ruim een maand tot de hoorzitting en 1.5 maand tot de begrotingsvergadering. tjd genoeg om de stukken te bestuderen en er wat te van vinden. 


«   »