Vijf ton uit reserves om gaten in begroting te dichten

TWENTERAND - Het college van Twenterand stelt de gemeenteraad voor de begroting 2019 te wijzigen omdat er tekorten zijn ontstaan tot een bedrag van bijna vijf ton. De onderliggende detailwijzigingen, inclusief administratieve wijzigingen, worden na autorisatie door de raad op 24 september 2019 aangepast in de financiële administratie. De Bestuursrapportage (Berap) sluit over de periode 1 januari tot 1 augustus 2019 met een nadeel van € 498.371. Het college doet de raad het voorstel dit gehele bedrag te halen uit de Algemene Risico Reserve. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden en de raad kan hier dus best nog wat van gaan vinden. Of dit bedrag de begroting over het hele jaar 2019 sluitend maakt, is niet bekend.  Bij de jaarrekening 2019 zal het definitieve resultaat over 2019 bekend worden.

De grootste voor– en nadelen waarover in deze Berap gerapporteerd wordt zijn:

Programma Sociaal Domein:
- Leerlingenvervoer laat een nadeel zien van € 125.000; dit komt voornamelijk door duurdere maatwerkritten. Leerlingenvervoer betreft een open einde regeling en wordt als zodanig ook benoemd in de risicoparagraaf in de begroting. Het structurele effect wordt meegenomen in programmabegroting.

- Zoals bekend zijn in de meicirculaire tijdelijk extra middelen toegekend voor 3 jaar. Dit levert voor
dit programma een verhoging van het begrotingsbudget op van € 905.000.

Programma Ruimte:
- De ontvangen rente op de verstrekte lening aan Zonnepark Oosterweilanden B.V. en de opbrengst inzake de erfpacht van het zonnepark zijn totaal € 50.200 hoger dan geraamd.

Programma Economie en vrije tijdsbesteding:
- Het subsidieplafond is overschreden met € 117.541. Bij de programma's 'Ruimte' en 'Sociaal Domein' is echter sprake van een onderschrijding van ditzelfde plafond, waardoor er een verschuiving plaatsvindt. Per saldo is sprake van een nadeel van € 8.100 in 2019.

Programma Fundament:
- Het budget voor aanschaf en onderhoud van software overschreden. Er zijn meer licenties voor Office 365 en Citrix aangeschaft dan begroot, in verband met het vergroten van de mogelijkheid tot flexwerken. Daarnaast zijn er meerkosten geweest door nieuwe taken, toegenomen digitalisering en inflatiecorrecties. Deze kosten (€ 160.000) worden conform kadernota in de programmabegroting verwerkt.
- De algemene uitkering laat een voordeel zien van € 859.000. Hiervan is € 5.000 bestemd voor
rijksvaccinatie en € 905.000 voor Jeugd (programma Sociaal Domein). Per saldo geeft de meicirculaire een nadeel van € 50.811

 

Het college wil de programmabegroting 2019  met de volgende bedragen wijzigen:

 

                              Programma Sociaal Domein               

                              Programma Ruimte 

                              Programma Economie & Vrije tijdsbesteding 

                              Programma Fundament                                                    

                              Totaal tekort tot 1 augustus 2019                                                                                                                      

Nadeel        973.459,=                                           

Voordeel      -56.300,=

Nadeel        122.041,=

Voordeel    -540.829,=

                   --------------

                   498.371,=
                                                                                               

Hieronder kunt u de Bestuursrapportage in zijn geheel lezen en bovendien is deze Berap te bekijken via de app: twenterand.begrotingsapp.nl

 

Berap 2019

«   »