De debatten aan het Manitobaplein zijn weer begonnen

VRIEZENVEEN - Niet alle raadsleden waren aanwezig op deze eerste debatavond na de vakantie en het bleek na twee maanden vakantie best wat onwennig om de raadszetel weer in te nemen. Ook zag je hoe sommigen twee keer keken in de richting van Erik Veltmeijer, want was hij het nu wel of was hij het niet? 

Op de agenda van 10 september 2019 stonden zeven onderwerpen en zes daarvan waren  door een aantal partijen zelf op de agenda gezet. De PvdA-GL wilde weten hoe de stand van zaken bij het sociaal domein was en daar had wethouder Paters passende antwoorden op. Hij wilde niet ingaan op de vraag van Stephan Reusken om meer terugkoppeling richting de raad. Bij de behandeling van de kadernota en de begroting werd deze terugkoppeling al gegeven en dat was volgens de wethouder voldoende. Het is aan de raad om weer een klankbordgroep sociaal domein in het leven te roepen en dat heeft zeker de instemming van de wethouder. 

Over agendapunt twee de pilot scheidingspunt werd stevig gedebatteerd. De SGP sprak over het belang van liefde en trouw en wilde meer inzetten op preventie. Dat ging wethouder Paters echter te ver en gaf aan dat je moet oppassen voor betutteling door de gemeente. De PVV vond deze hele pilot maar niks en met name veel te vaag en dus onvoldoende concreet. Erik Veltmeijer was zelfs van mening dat wethouder Paters hier te kort schoot. 

Het derde agendapunt ging over de jeugdzorg en de lange wachtlijsten. Wethouder Paters gaf aan dat er hard is gewerkt om deze wachtlijst terug te brengen en dat dit resultaat heeft gehad. Hij wilde zich niet neerleggen bij het feit dat verschillende consulenten in een gezin elkaar aflossen waardoor de mensen steeds opnieuw hun verhaal moeten doen. Een soort klantentevredenheidsonderzoek zou hierin kunnen helpen.

Punt vier van de agenda ging over de kosten die inwoners moeten betalen als ze zo duurzaam bezig zijn dat de gasaansluiting overbodig is en deze aansluiting laten sluiten. De kosten hiervan zijn erg hoog meer dan 600,= euro. Wethouder Martha van Abbema gaat hierover nogmaals met Cogas in gesprek en zet in op een afsluiting tegen een prijs van 135,= euro.

Punt 5 ging over het concept strategisch beleidsplan Twence 2020-2023. Dat wordt in de raadsvergadering van 24 september een hamerstuk en feitelijk werd hier niet echt over gedebatteerd.

Dat was heel wat anders bij punt 6, de situatie van handelsonderneming Dekker in Den Ham. Daar waren met name de PVV en de SGP felle pleitbezorgers om het bedrijf alsnog toestemming te geven, af te wijken van het ruim een jaar geleden vastgestelde bestemmingsplan. Wethouder Koster gaf aan waarom hij vond dat dit niet kon en daar werd door deze beide partijen onverwachts heftig op gereageerd. Er werd zelfs gedreigd met een motie van wantrouwen en de anders zo rustige Jan Jonker van de SGP werd zelfs zo boos, dat hij op een gegeven moment bijna de microfoon aan diggelen sloeg. GBT mengde zich in eerste instantie niet in het debat, maar gaf in tweede termijn aan wat het standpunt van de GBT fractie was en toen was het pleit beslecht. In een PLUS + bericht wordt uitgebreid ingegaan op dit debat.

Agendapunt zeven ging over het Punt en daar werd met name door de PVV aan wethouder Roel Koster gevraagd naar de geruchten dat Het Punt gesprekken heeft gevoerd met mogelijke kandidaten die interesse hebben om de horeca-activiteiten van dit activiteitencentrum  te pachten. De wethouder gaf aan dat de Raad van Toezicht met vier kandidaten heeft gesproken en dat hij 23 september 2019 hierover nader wordt geïnformeerd. Hij gaf de toezegging de raad van de uitkomsten na de 23e op de hoogte te stellen.

De eerste raadsdebatten zaten er na ruim vier uur vergaderen op. Laten we het er maar op houden dat het echt nog wat wennen was. 24 september volgt de raadsvergadering waar een aantal van de besproken onderwerpen weer aan de orde komen. Overigens was ook aan de manier waarop de sprekers inclusief voorzitter Jan Kuilder te merken dat het allemaal best weer wennen was. Een aantal keren werd er namelijk gesproken zonder dat de microfoon was ingeschakeld en dan kunnen met name de kijkers thuis de spreker niet horen. Overigens kondigde de voorzitter de fractievoorzitter van de PvdA-GL steeds aan met de heer Reuskes, terwijl hij toch echt Reusken heet. Ook dat valt waarschijnlijk onder de noemer wennen.


«   »