College in Twenterand voert in den brede gesprekken over de inzet van glysofaat

VRIEZENVEEN  - Het college van burgemeester en wethouders voert met stands- en natuurorganisaties gesprekken over het gebruik van glysofaat, dat onder meer wordt gebruikt om grassen te doden. De raadsfractie van PvdA/GroenLinks stelde er vragen over.

Het college erkent ervan op de hoogte te zijn dat het middel wordt ingezet, ook in een berm die was ingezaaid met bloemrijk zaadmengsel. Naar het oordeel van het college is onduidelijk of de biodiversiteit van een gemeentelijke berm is aangetast door het gebruik van glyfosaat op een belendend particulier terrein.

n het bestuurlijk LTO-overleg zal het college dit onderwerp aan de orde stellen en de landbouwsector vragen voldoende afstand te betrachten wat betreft ten percelen waar biodiversiteit wordt nagestreefd.

Naast het bestaande beleid om veertig hectare gemeentelijke bermen op een ecologische wijze te beheren streeft het gemeentebestuur ernaar tien hectare bloemrijke akker/graslandvegetatie op agrarisch land te realiseren, waarvan minimaal vier zogenoemde ‘bloemblokken’, twee hectare houtige landschapselementen, de aanleg van drie keverbanken en de optimalisering van het beheer van zo’n veertig hectare aan gemeentelijke wegbermen en schouwstroken in het buitengebied