Economie en natuur centraal in debat  van vier kandidaten  Waterschap Vechtstromen

DEN HAM - Het was drie tegen één in het debat van De Twenterander dat dit weekend bij zalencentrum Harwig plaatsgreep waar het ging over de prioriteiten die het waterschap Vechtstromen zou moeten hanteren. Het was een debat waarbij op de inhoud werd gediscussieerd.

Er waren vier Twenterandse kandidaten voor het bestuur die de degens kruisten: de vrouwelijke kandidaat Beukers van Water Natuurlijk zag zich geconfronteerd met de mannelijke tegenstrevers Bos van het CDA, Engberts van de SGP en Veerenhuis van de VVD.

Alle vier bleken trouwens van mening dat de belangen van inzet ten bate van de bloemen en de bijen  groot zijn, maar dat als het er op aankomt de belangen van boeren, burgers en buitenlui dienen te prevaleren. ‘Daar wordt meer geld mee verdiend’, verwoordde Veerenhuis.

Voor de kandidaat Bos,  tot zeven jaar geleden leidsman der christendemocraten in Twenterand, geldt dat er geen tegenstelling bestaat tussen economie en ecologie. Sprekend over rentmeesterschap: ‘Boeren zijn de beste landschapsbeheerders.’

Beukers bracht daar tegenin dat het dan toch vreemd is dat van de insecten en weidevogels zeventig procent uit het landschap is verdwenen.

Daar kwam op zijn beurt SGP-kandidaat Engberts (de enige van de vier discussianten die al zitting heeft in het waterschapsbestuur en tevens boer is) tegen in het geweer. Volgens hem doen steeds meer vee- en akkerhouders actief aan natuurbeheer, onder meer door vogelnesten te ontzien en nestkasten te plaatsen.

Naar de mening van Beukers is dat mooi, maar niet genoeg. Ze zei in het debat af te willen van het Wie betaalt bepaalt-principe. ‘We moeten de natuurlijke watersystemen herstellen, als het om natuur gaat moeten we inzetten op eigenaarschap, op verantwoordelijkheid voelen.’

Veerenhuis plaatste nog een nabrander in een poging ter overbrugging: ‘Eerst landbouw en recreatie, want deze economische dragers kunnen niet zonder goede natuur.’

De verkiezingen voor een nieuw algemeen bestuur vinden woensdag plaats, gelijktijdig met die voor Provinciale Staten.


«   »