College stemt in met uitbreiding aantal melkkoeien aan Hoffmansweg

VRIEZENVEEN – Aan een veeteeltbedrijf aan de Hoffmansweg te Vriezenveen wil het college van burgemeester en wethouders toestemming geven voor een uitbreiding van het aantal melkkoeien van 200 tot 260.

 Bovendien maken de huidige 140 stuks jongvee, zes vleesstieren en dertig schapen plaats voor honderd stuks vrouwelijk jongvee en twintig schapen. De bestaande ligboxenstal zal niet worden vergroot. Volgens het college ontstaat ‘een ruimtelijk acceptabele situatie’.

Het plan heeft naar de mening van het college ‘geen significante gevolgen voor Natura2000- gebieden' en voorziet als gezegd evenmin in uitbreiding van bebouwing. De afwijking is uitsluitend noodzakelijk omdat men het veebestand dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan wil wijzigen. Het maximum aantal dieren is in het bestemmingsplan vastgelegd volgens het feitelijke en legale gebruik. 

Dit is gebeurd, omdat toename van de stikstofdepositie nadelige gevolgen zou hebben voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied.