Faillissement Het Punt voorkomen

VROOMSHOOP- De feiten liegen er niet om: Zonder een directe extra financiële injectie van de gemeente Twenterand ten bedrage van 100.000,= euro is een faillissement van Het Punt niet te voorkomen. In de gemeentelijke begroting 2019 is overigens ook al rekening gehouden met een bedrag van 100.000,= euro om Het Punt overeind te houden.

In het raadsvoorstel van het college wordt de zwarte Piet in niet mis te verstane woorden uitgedeeld richting de oude Raad van Toezicht die, ook volgens een onafhankelijke accountant, cijfermatig de zaken niet op orde had. In de rapportage van deze accountant staat te lezen: "De administratie tot en met 2017 is niet consistent gevoerd, er zijn te veel afwijkingen geconstateerd en er is geen bestendige gedragslijn gevolgd wat betreft het verantwoorden van een aantal kosten/uitgaven zoals bijvoorbeeld voorziening groot onderhoud. Geconcludeerd kan worden dat het op dit moment ontbreekt aan voldoende zekerheid en juistheid van de vastlegging van de gegevens 2016 en 2017 om deze jaren als basis te hanteren voor een meerjarenbegroting."

Overigens is het  best opvallend dat de gemeente als voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht iemand naar voren heeft geschoven en inmiddels ook heeft benoemd, die vanaf het begin van Het Punt tot aan december 2017 deel heeft uitgemaakt van deze oude Raad van Toezicht en dus mede verantwoordelijk is geweest voor de administratieve verslaglegging binnen Het Punt. 

Hoewel oud-wethouder Jan Binnenmars dit altijd heeft ontkend, wordt in het raadsvoorstel nu wel toegegeven dat in de startbegroting diverse kostenposten te laag of  helemaal niet zijn meegenomen. Een rapport van onderzoeksbureau ICS waarin de gemeente, voordat de raad over de bouw van Het Punt een besluit nam, nadrukkelijk werd gewaarschuwd dat op basis van deze startbegroting grote tekorten zouden ontstaan, heeft de raad nooit bereikt. Het lijkt er op dat de politieke wens om dit activiteitencentrum te realiseren het op een gegeven moment gewonnen heeft van een gezonde en realistische kijk op de begroting die ten grondslag lag aan dit besluit. Ook de betrokken ambtenaar of ambtenaren hebben hierin een grote en mogelijk zelfs wel doorslaggevende rol gespeeld. Helaas is dit niet nieuw in de politiek, ook niet in Twenterand.

Het Punt voldoet aan de doelstelling en is van toegevoegde waarde voor de gemeente Twenterand, mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers. Het is juist daarom heel onbevredigend dat er tot op dit moment ieder jaar gesproken moet worden over oplopende tekorten en dat de gemeente en de oude Raad van Toezicht elkaar hiervan de schuld in de schoenen proberen te schuiven. Of deze jaarlijkse discussies met deze extra injecties binnenkort voorgoed voorbij zijn en welke zaken ter verbetering er, buiten de normale subsidie, noodzakelijk zijn om structureel zwarte cijfers te gaan schrijven blijft de vraag en daar zal het debat op 13 november 2018 zich wel op toespitsen. De politiek zal Het Punt volgens verwachting niet failliet laten gaan, maar wil wel af van deze jaarlijkse debatten over tekorten en dit zwartepieten. Het Punt, de medewerkers, maar ook de nieuwe Raad van Toezicht verdienen, na deze valse start, een nieuwe start met als basis een begroting gebaseerd op de realiteit.