Debat Dekker geschorst tot 21 of 22 januari 2020

TWENTERAND - De debatavond op 4 december 2019 verliep toch weer anders dan van te voren was gedacht. Niet alleen was de raad snel klaar met de eerste drie onderwerpen, waardoor het debat over het verzoek van handelsonderneming Dekker drie kwartier vertraging opliep, maar toen het debat dan eindelijk kon beginnen verliep het ook weer anders dan van te voren was ingeschat. De tweede termijn van dit debat werd namelijk uitgesteld tot 21 of 22 januari 2020. 

Algemene Plaatselijke verordening

Het eerste onderwerp ging over de wijzigingen binnen de APV. De PvdA ging akkoord met het verbieden van het oplaten van ballonnen, maar vroeg tevens aandacht voor het andere zwerfvuil. Fractievoorzitter Reusken had nog enkele vragen over het carbidschieten, met name waarom er toestemming is gegeven voor melkbussen van 60 liter en niet voor bussen van 30 liter. Portefeuillehouder van der Kolk deed daar niet moeilijk over, als de raad melkbussen wil van 30 liter dan moet men maar komen met een wijzigingsvoorstel. Ligt de verantwoordelijkheid bij calamiteiten met carbidschieten bij de grondeigenaar of bij de gemeente wilde Jan Jonker namens de SGP van de portefeuillehouder weten. De burgemeester gaf aan dat als er sprake is van een onrechtmatige daad de gemeente verantwoordelijk is. Dit onderwerp gaat naar de bespreekagenda, mogelijk dat de PvdA-GL met een amendement komt over de inhoud van de melkbussen.

Beleidskader gemeentelijk vastgoed

Ook bij het tweede onderwerp (gemeentelijk vastgoed) op deze avond stelde Jan Jonker namens de SGP een aantal vragen. Met name over de vraag waarom het zonnepark Oosterweilanden niet op de vastgoedlijst is opgenomen. Dit was kennelijk aanleiding voor wethouder Koster om een schorsing te vragen van 15 minuten. Maar mogelijk waren ook de andere vragen van de fractievoorzitter van de SGP mede aanleiding voor deze schorsing. De wethouder gaf na de schorsing aan dat de grond bij het zonnepark valt onder het grondbeleid en dat de installaties eigendom zijn van de BV Zonnepark Oosterweilanden, waar de gemeente overigens alle aandelen van in haar bezit heeft. De vraag is hier niet zo zeer of je als 100% aandeelhouder eigenaar bent van dit bedrijf, maar of je in dit specifieke geval, als er zich calamiteiten voordoen, je als gemeente met goed fatsoen kunt onttrekken aan  je verantwoordelijkheid. Juridisch mogelijk wel, maar moreel? Dat hierover gesteggeld wordt is niet goed voor het imago van de lokale politiek.

Aan en verkopen van gemeentelijk vastgoed die buiten de begroting vallen worden altijd vooraf met de raad besproken, behalve als dit strategisch onwenselijk is, gaf wethouder Koster nog aan. Daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. Dit onderwerp gaat echter wel naar de akkoordagenda.

Belangenverstrengeling

Overigens was het opvallend dat de directeur van het zonnepark, gemeentesecretaris Henk ten Brinke, bij dit onderwerp gewoon bleef zitten op zijn gereserveerde plaats bij het college en zelfs heftig met zijn hoofd van nee schudde toen Jonker in zijn termijn aangaf dat de gemeente in zijn ogen eigenaar was van het zonnepark. Gebruikelijk, om belangenverstrengeling te voorkomen, is dat raadsleden/bestuursleden tijdens een behandeling van een onderwerp waar je zakelijk bij betrokken bent, tijdelijk de raadszaal verlaten. De gemeentesecretaris deed dit hier dus niet, maar hij liet voor iedereen zichtbaar blijken hoe hij over de inbreng van de SGP dacht en deed hierdoor dus fysiek zelfs mee aan dit debat. 

                 Henk ten Brinke

Tariefwijziging diverse belastingverordeningen

Het derde onderwerp ging over de tariefswijziging diverse belastingverordeningen. Niet echt spannend, want de wijzigingen zijn allemaal het gevolg van de aangenomen begroting 2020. GBT deed een voorstel om de tarieven voor de zwembaden op dit moment niet te verhogen. Maar daar wilde wethouder Koster niet aan, mede omdat de dekking voor dit voorstel ontbrak. Het gaat hier echter om een bedrag van 1000 euro en fractievoorzitter Marcus Elzinga gaf aan in de raadsvergadering van 17 december 2019 met een dekkingsvoorstel te komen en noemde zelfs al een mogelijkheid hiervoor. Dus ook dit onderwerp ging naar de bespreekagenda. 

Maatwerk voor handelsonderneming Dekker

Omdat de eerste drie onderwerpen snel konden worden afgehandeld, ontstond er een probleem, want de insprekers en de betrokkenen voor het onderwerp over Dekker waren nog niet aanwezig. Volgens de planning zou dit debat om 21.20 beginnen, dus werd er geschorst. Na een schorsing van ruim drie kwartier waren de beide insprekers aanwezig en was de publieke tribune weer gevuld met de buren en andere omwonenden van handelsonderneming Dekker in het buitengebied van Den Ham.

De eerste inspreker was de heer Luttikhold namens Cumela, de adviseur van Dekker. Hij ging in op de ingediende zienswijze van Dekker bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2018, die naar zijn mening niet juist door de toenmalig verantwoordelijk wethouder was afgehandeld en dus ook op een onjuiste wijze de raad ter hand is gesteld. De tweede inspreker, de heer Reuvers, deed als buurman van Dekker en op persoonlijke titel een beroep op de integriteit van de raadsleden en sprak over de democratische deugd.

Namens het CDA hield Roswitha Uitslag een pleidooi voor maatwerk voor Dekker. 'De samenleving schreeuwt om maatwerk' en zij refereerde aan het debat op locatie van 7 november, waar ook over dit onderwerp werd gesproken.

Jan Jonker gaf namens de SGP aan dat er weliswaar al vaak over Dekker is gesproken, maar vroeg zich af of er ook met Dekker is gesproken. Hij ging in op de inbreng van één van de insprekers en gaf aan dat het niet onmogelijk was dat de raad in 2018 bij de behandeling van de ingediende zienswijze van Dekker daadwerkelijk door de beantwoording op het verkeerde been is gezet. Saillant detail in deze is dat dit dan automatisch zou inhouden dat wethouder Ben Engberts (ook SGP) een politieke doodzonde zou hebben begaan. 

Names de PVV vroeg Veltmijer zich af of GBT  het geweten van Twenterand was. Hij kwam namens deze vier oppositiepartijen met het voorstel dat als Dekker een aanvraag doet voor een partiële herziening van het bestemmingsplan voor zijn locatie, die voldoet aan alle daaraan te stellen eisen inclusief de betaling van een bedrag van circa 5100,= euro aan legeskosten, het college dan genegen zou zijn een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor het breken van puin voor zes keer per jaar voor in totaal 12.000 ton. Daarmee zou het bedrijf gedurende de looptijd van de procedure niet op slot worden gezet en kon, als dat noodzakelijk zou zijn, de volledige procedure worden doorlopen. De gedoogtermijn zou dan ook moeten lopen tot 1 januari 2025. Hij deed een beroep op de CU en GBT in te stemmen met dit compromisvoorstel ingediend door CDA, SGP, PVV en VVD.

Voorzitter, doe niet zo kinderachtig

De spreektijd voor de partijen in eerste termijn was vastgesteld op 5 minuten, maar kennelijk was Veltmeijer over de toegestane tijd heen en de burgemeester wilde hem het woord ontnemen (na hem eerder al gewaarschuwd te hebben) en zijn reactie was: 'Voorzitter, doe niet zo kinderachtig.' Dit accepteerde de burgemeester niet, ontnam hem het woord en gaf aan excuses van hem te verwachten.   

De VVD kwam als laatste van deze vier partijen aan het woord en dan is alles wel zo'n beetje gezegd. Ook Kobes gaf aan een fel voorstander te zijn van maatwerk voor Dekker en sprak over het belang van ondernemers voor de gemeente. Hij was van mening dat Dekker zijn huiswerk heel goed had gedaan en ook alle informatie had verstrekt. Dat er draagvlak was, kon iedereen weer zien aan aan de volle publieke tribune. De VVD vroeg zich af waarom er toch zo moeilijk werd gedaan, het gaat hier toch slechts om een kleine aanpassing? Er waren in verleden al meerdere bedrijven uit Den Ham vertrokken, laten we dit nu weer gebeuren?

Coalitiepartij CU in de persoon van raadslid Theo Huisjes kwam met een ander voorstel op de proppen. Hij zou graag zien dat Dekker voor o.a. het puinbreken een tweede locatie zou gaan gebruiken en gaf aan dat er hiervoor mogelijkheden waren op het bedrijventerrein Oosterweilanden en mogelijk zelfs ook op de Kroezenhoek in Den Ham. Normaal gesproken proberen bedrijven te centraliseren en willen juist, met name vanwege de extra kosten, af van meerdere vestigingen. Huisjes gaf niet aan of hij denkt dat de gemeente of de provincie zo'n verplaatsing financieel mede mogelijk wil en kan maken. De CU, zo bleek na afloop, had hierover ook nog niet met Dekker gesproken en de partij weet dus niet hoe Dekker hierover denkt, niet onbelangrijk in deze kwestie.

Wethouder Koster begon zijn beantwoording met een soort van lofzang op het bedrijf Dekker, maar weigerde op grond van het bestemmingsplan maatwerk voor Dekker mogelijk te maken. Hij legde de bal neer bij de gemeenteraad, door aan te geven dat als de raad maatwerk wil zij maar met een voorstel moet komen. Als zo'n voorstel door de raad aangenomen wordt zal hij dit verzoek of opdracht overigens wel uitvoeren. Het initiatief ligt dus bij raad. Hij gaf ook aan dat er wel honderd zienswijzen waren binnengekomen bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied en dat hij de zienswijze die Dekker had ingediend niet kende en er dus nu ook niet op kon reageren. Dat viel niet goed bij de vier partijen, met name omdat het hier niet ging om honderd zienswijzen maar slechts om één van nog geen A4 groot. Ook was al langer bekend dat deze zienswijze een rol speelt in deze kwestie. Deze zienswijze 35 was namelijk in september 2019 al verspreid richting de raad en het college, door Cumela de adviseur van Dekker.

           Roel Koster

Er worden kennelijk hulptroepen ingeroepen

In een interruptie kreeg Veltmeijer het vervolgens wederom aan de stok met de burgemeester. Deze keer omdat hij reageerde op de kennelijke hulp voor de wethouder, die zichtbaar werd geboden door de gemeentesecretaris. Het kon niemand  zijn ontgaan dat de gemeentesecretaris richting de wethouder ging en hem iets in zijn oor fluisterde. De reactie van Veltmeijer, die dit natuurlijk ook zag gebeuren 'Er worden kennelijk hulptroepen ingeroepen', vielen bij de burgemeester verkeerd, zo gaf zij luid en duidelijk te verstaan. Overigens fungeerde de burgemeester in haar functie als voorzitter van de raad aan het eind van dit debat ook zelf als een soort hulpverlener voor de wethouder. Of deze vorm van 'meedenken' tot de taken van een voorzitter behoren, moet men in het presidium maar bespreken, dit debat komt daar ongetwijfeld toch nog aan de orde. 

Veltmeijer kwam vervolgens met een orde voorstel om de tweede termijn van dit debat te houden voorafgaand aan de raadsvergadering van 17 december 2019. De  burgemeester wilde hierover met de fractievoorzitters overleggen en het resultaat was dat de tweede termijn van dit debat op 21 of 22 januari 2020 wordt voortgezet. Kennelijk heeft de wethouder meer tijd nodig om zich voor te bereiden op de beantwoording van de vragen over de bewuste zienswijze, waar overigens ook de adviseur van Dekker in zijn inspraakreactie opnieuw naar verwees. De voorzitter sloot de vergadering niet af, maar schorste voor de zoveelste keer deze debatavond. Nu tot 21 of 22 januari 2020 en dat is best een lange schorsing.

Er zijn dus wel wat bewegingen in deze kwestie, maar of de vier partijen er in slagen een meerderheid voor hun voorstel te krijgen? Het laatste woord over deze zaak is echter nog niet gesproken. Voor het debat zou het overigens goed zijn als GBT zich op 21 of 22 januari 2020 wel mengt in dit debat, maar waarschijnlijk was het ook wel de bedoeling te reageren in de tweede termijn, als deze aansluitend zou hebben plaatsgevonden. Dat houden we dus hopelijk nog te goed.

 


«   »