Hondenpoep: 1 boete en meer dan 50 waarschuwingen

VRIEZENVEEN - Het college heeft gereageerd op de uitkomsten van een enquête die door Gemeente Belangen Twenterand is gehouden, om in kaart te brengen aan welke zaken de inwoners van Twenterand zich het meest ergeren. Deze enquête werd door 984 inwoners ingevuld en dat resulteerde in de volgende top drie van zaken waar inwoners zich het meest aan ergeren.

  -   1   Overlast door (niet opruimen) hondenpoep                  Score 422              Percentage 42,9 %
  -   2   Zwerfvuil, met name plastic                                          Score 369              Percentage  37,5 %
   -  3   Asociaal parkeren                                                         Score 302              Percentage  30,7 %

GBT heeft deze enquête gehouden om boa's (buitengewone opsporingsambtenaren) meer gericht te laten controleren en handhaven. Het college reageerde hierop als volgt:

Overlast door niet opruimen hondenpoep en loslopende honden.

Handhaven tegen overlast door hondenpoep is lastig. Dit heeft met name te maken met het feit dat de overtreding op heterdaad moet worden geconstateerd. De praktijk wijst uit dat overdag, wanneer de hele buurt meekijkt, in veel gevallen de hondenpoep netjes wordt opgeruimd. Echter is het vaak ‘s-morgens vroeg vanaf 05:00 u. tot ongeveer 08.00 u en rond middernacht, wanneer het donker is en er weinig mensen op straat zijn, dat de overtredingen plaatsvinden. Onze BOA-capaciteit bestaat tot nu toe uit 1 BOA. In de achterliggende periode zijn de controles met betrekking tot hondenpoep in samenwerking met een BOA van de gemeente Wierden uitgevoerd. Dit houdt in dat op deze manier de BOA inzet beter en doelgerichter op de hondenpoepoverlast en loslopende honden ingezet kon worden. De inzet van de controles vond 50% plaats binnen de gemeente Twenterand en 50 % binnen de gemeente Wierden. Met de toekomstige BOA capaciteit zal nog gerichter en beter gepland worden om deze overlast tegen te gaan.

Vanaf 01-01-2019 tot heden zijn er 7 gerichte controles uitgevoerd om deze vorm van overlast tegen tegaan. Ook zijn er 2 handhavingsdagen georganiseerd i.s.m. Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Dit zijn gerichte acties geweest. Tijdens de reguliere surveillance is hier ook aandacht aan gegeven. In deze periode zijn er voor het niet opruimen van hondenpoep 3 boetes uitgeschreven. Voor loslopende honden is 1 boete uitgeschreven en zijn meerdere waarschuwingen uitgedeeld. Naar schatting zijn dit er meer dan 50. Tot eind van het jaar staan wekelijks controles gepland met name in de avonduren. Via de gebruikelijke kanalen zal dit nogmaals onder de aandacht van onze inwoners worden gebracht.

Zwerfvuil, plastic. 

Veelal is het zwerfvuil afkomstig van verpakkingen van etenswaren. Dit concentreert zich met name rondom scholen (middelbaar onderwijs) en supermarkten. Voor de zogenaamde ‘’snoeproutes’’ is er regionaal onder leiding van de gemeente Twenterand al een actiedag georganiseerd. Aan deze actie werkten de collega’s uit de gemeenten Rijssen- Holten, Hellendoorn, Wierden, Hof van Twente, Tubbergen en Dinkelland mee. Tijdens deze actiedag zijn er binnen de gemeente Twenterand geen overtredingen geconstateerd. Tijdens de reguliere surveillance zijn er vanaf dit jaar twee waarschuwingen uitgeschreven voor het
achterlaten van zwerfvuil (snoeppapieren/etenswaarverpakking). Voor 3 zwaardere overtredingen (grotere afvaldumpingen) zijn boetes uitgeschreven. Het zwerfvuil probleem heeft onze constante aandacht. We gaan de zwerfvuil overlast meenemen in het
komende uitvoeringsprogramma. Over dit onderwerp zijn in tegenstelling tot de andere genoemde onderwerpen geen klachten binnen gekomen bij de gemeente. Voor deze problematiek zullen wij de directies van de scholen aanschrijven om hier alvast aandacht voor te krijgen.

Asociaal parkeren.

Wat betreft parkeerovertredingen wordt er op klacht gehandhaafd. Bij asociale en gevaarlijke situaties wordt direct ingegrepen. Dit jaar zijn er voor diverse parkeerovertredingen 78 sancties uitgedeeld. De komende periode zullen hier meer gerichte acties op gepland worden. Parkeerproblematiek zal in de toekomst een vast onderdeel van de werkzaamheden worden van de BOÁ’s.

Uit deze reactie van het college en de cijfers vanaf 1 januari 2019 valt op dat er behoorlijk coulant met geconstateerde overtredingen wordt omgegaan, men probeert kennelijk met waarschuwingen de overlast die de inwoners ervaren terug te dringen.

Bij het nr. 1 onderwerp op het lijstje werd bijvoorbeeld aangegeven dat er op het loslopen van honden, slechts 1 boete is uitgeschreven, maar meer dan 50 waarschuwingen zijn verstrekt. Dat lijkt in ieder geval weinig effectief, misschien toch maar wat meer boetes gaan uitdelen en wat minder gaan waarschuwen. In een volgend verslag zou moeten staan 1 waarschuwing en meer dan 50 boetes, dan heb je kans dat de overlast door hondenpoep naar beneden gaat. Misschien wil GBT deze enquête eind volgend jaar nog wel een keer herhalen, zodat deze effecten ook gemeten kunnen worden. 


«   »