Wethouder onder vuur omdat hij zijn taak uitvoert

VRIEZENVEEN – Het reces is afgelopen en de raadsleden zijn weer gestart met de raadsdebatten en de raadsvergaderingen. Dinsdagavond 10 september 2019 stonden er zeven onderwerpen op de agenda, waarvan er maar liefst zes door de partijen zelf op de agenda waren geplaatst en slechts een door het college. 

Het begon en eindigde allemaal redelijk normaal waarbij er bij het ene onderwerp wat meer werd gedebatteerd dan bij het andere. Het debat over de pilot scheidingspunt werd nog even interessant omdat er gesproken werd of de gemeente zich ook bezig moest houden met het voorkomen van scheidingen. Dat ging wethouder Paters echter te ver en sprak zelfs over betutteling. Met name bij het het onderwerp over de situatie van handelsonderneming Dekker in Den Ham liepen echter de gemoederen hoog op en voor een aantal mogelijk wel te hoog op. Het begon met de inspraakreactie van de heer Dekker zelf, die in zijn 2.5 minuut spreektijd door emoties overmand op het laatst bijna niet meer te verstaan was. De andere inspreker namens de familie Dekker gaf een opsomming van de gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Hij gaf de raad aan dat er in het verleden beslissingen in het nadeel van Dekker VOF waren genomen op grond van onjuiste gegevens.

Dekker wil zes keer per jaar gebruik maken van een mobiele puinbreker op de locatie waar zijn bedrijf is gevestigd, het buitengebied van Den Ham. In het huidige bestemmingsplan is dit echter niet toegestaan en de raad heeft hier in 2018 een besluit over genomen. De activiteiten van dit bedrijf vallen als er puin wordt gebroken in milieucategorie 4.2 en dat is zodanig hoog, dat het bedrijf nu überhaupt geen toestemming meer zou krijgen om in het buitengebied zijn werkzaamheden uit te voeren, ook als er geen puin zou worden gebroken. Wethouder Koster gaf als voorbeeld aan, dat dit bedrijf zich zelfs niet mag vestigen op het bedrijventerrein Oosterweilanden, want daar is slechts vestiging tot aan milieucategorie 3.2 toegestaan. In het verleden (tussen 1999 en 2004) zijn er echter wel kansen geweest voor het bedrijf om door gebruik te maken van het zogenaamde overgangsrecht, dit puinbreken te legaliseren, maar heeft daar toen geen gebruik van gemaakt.

Erik Veltmeijer van de PVV hield een vurig pleidooi om dit bedrijf te helpen, want dit bedrijf bestond al 75 jaar en zes keer puinbreken in een jaar leverde alleen maar voordelen op, minder vervoersbewegingen dus minder uitstoot van fijn- en stikstof en Twenterand moet de ondernemers toch helpen? De SGP deed een bevlogen oproep aan de raad om mee te denken in het zoeken naar oplossingen, want die waren er wel degelijk volgens raadslid Jan Jonker. Ook de CU, in de persoon van Theo Huisjes had zich aangemeld voor dit onderwerp, maar was een stuk minder fel dan zijn collega's. 

Wethouder Koster was heel duidelijk in zijn reactie op met name de inbreng van de PVV en de SGP.  Er kon geen precedent geschapen worden en de raad had de wethouder opdracht gegeven de wet te handhaven en dat was nu juist precies wat hij deed. Ja, de raad kon besluiten een partiële herziening van het bestemmingsplan door te voeren voor dit specifieke geval, maar dat wilde niet zeggen dat er ook daadwerkelijk puin gebroken zou kunnen worden in de toekomst. Door de precedent werking zouden er rechtszaken volgen en dan had je ook nog de provincie, die zeker in zou grijpen. Koster was heel duidelijk, raad doe dit niet. 

Toen was echter het hek van de dam, Veltmeijer was furieus en gaf zelfs aan te komen met een motie van wantrouwen en reageerde heftig dat hier het laatste woord nog niet over gesproken was. Raadslid Jan Jonker viel ook uit zijn rol en zijn emoties namen het over van zijn doorgaans toch redelijk rationele optreden. Bevlogen deed hij een beroep op het door de CU en GBT gesloten coalitieakkoord en haalde zelfs een aantal zinnen uit dit akkoord aan. Het was een wonder dat de microfoon het overleefde zo krachtig sloot hij zijn betoog af. Het werd geen debat waar de twee hoofdrolspelers achteraf van kunnen zeggen, dat hun argumenten allemaal steekhoudend waren en binnen de kaders van dit onderwerp bleven, maar daar kregen ze van de voorzitter ook wel de ruimte voor. Mogelijk kwam dit mede doordat de familie Dekker op de publieke tribune zat en dit debat met gemengde gevoelens volgde.

Op een gegeven moment sloot voorzitter Jan Kuilder de eerste termijn af, want het dreigde te verzanden in herhalingen en hij vroeg of er behoefte was aan een schorsing en toen dit niet het geval bleek, kondigde hij de tweede termijn aan. GBT, de fractie met de absolute meerderheid, had zich tot aan dit moment niet gemengd in het debat, maar in de tweede termijn was fractievoorzitter Marcus Elzinga heel duidelijk. Hij dacht er niet aan medewerking te verlenen aan het verzoek van de familie Dekker en de oproep van de PVV en de SGP.  Hij hanteerde eigenlijk dezelfde argumenten als de wethouder en deze duidelijkheid haalde natuurlijk de angel uit het debat, hoewel de SGP en de PVV, tegen beter weten in, nog wel pogingen deden om GBT tot andere gedachten te brengen, maar dat was bij voorbaat kansloos. GBT bleef bij het ingenomen standpunt, een standpunt dat overigens ook in het verleden al ingenomen werd en dus niet verrassend was.

GBT liet wel zien hoe de politieke verhoudingen tegenwoordig liggen en liet de PVV en de SGP eerst wat uitrazen. De interruptie debatten tussen Veltmeijer, Jonker en Elzinga liepen echter dermate hoog op dat de voorzitter een aantal keren moest ingrijpen. Zeker een fel debat, maar op het laatst niet echt inhoudelijk meer.

Het CDA wilde nog wel weten of er tussen 2017 en 2019 wel vergunningen waren verleend aan Dekker om puin te breken op zijn locatie, maar daar moest de wethouder het antwoord op schuldig blijven en gaf aan dat hij die vraag schriftelijk zou gaan beantwoorden. De antwoorden komen ruim voor 24 september 2019,  want dan komt dit onderwerp aan de orde in de raadsvergadering.

Natuurlijk is het goed om te zien dat raadsleden bevlogen zijn en hun standpunt te vuur en te zwaard verdedigen. Maar daar zitten natuurlijk ook grenzen aan en je kunt je afvragen of deze hier op een paar momenten niet overschreden werden. Als u het debat heeft gevolgd kunt u hierover een oordeel vellen en zo niet, dan kunt u dit debat terug kijken en alsnog hierover een oordeel vellen. Dit agendapunt begint  2:10:47 na de aanvang van de vergadering.


«   »