Twenterand onderscheidt zich positief bij aanpak GHB-problematiek

TWENTERAND - Via de media wordt Twenterand regelmatig neergezet als de gemeente met grote drugsproblemen, waar het gebruik van GHB voor een dermate grote overlast zorgt dat de samenleving hierdoor wordt ontwricht. Programmamaker Danny Ghosen heeft er zelfs een radio- en een televisieprogramma over gemaakt, programma's die Twenterand heel negatief op de kaart hebben gezet. In deze programma's werd regelmatig aangegeven dat het drugsgebruik onder jongeren schrikbarend hoog zou zijn. Een vergelijking met Sodom en Gomorra was, als je deze berichtgeving tenminste zou moeten geloven, niet eens overdreven. Ook in de TV uitzending van één vandaag van maandag 9 september 2019 werd nog weer eens aangegeven dat de gemeente Twenterand er ten opzichte van andere gemeenten wat het GHB gebruik op negatieve wijze uitsprong. Dat was volstrekt onnodig, zeker gezien het onderwerp waarover de uitzending ging en de rol die Twenterand hierin speelt.

De gemeente zelf ontkent niet dat er ook in Twenterand drugs worden gebruikt,  maar wethouder Mark Paters geeft aan zich niet te herkennen in deze manier van het negatief framen van de gemeente. 

    Wethouder Paters overhandigt staatssecretaris Blokhuis de handleiding GHB

Uit de resultaten van een scanner uitgevoerd door het Trimbos Instituut kwam in 2018 naar voren dat er in absolute zin sprake is van een klein, maar hardnekkig probleem met GHB dat relatief veel overlast veroorzaakt in de gemeente. Het betreft vooral een ‘oudere’ groep gebruikers die een geschiedenis heeft van langdurig GHB-gebruik. Uit de scanner bleek tevens dat er weinig nieuwe aanwas van GHB-gebruik onder jongeren in Twenterand is. Het middel heeft een slecht imago en jongeren lijken zich bewust te zijn van de risico’s ervan.

Bij een deel van de jongeren in Twenterand speelt wel het gebruik van andere middelen. Uit politieregistratie van drugsgerelateerde incidenten van jongeren bleek de gemeente Twenterand echter onder het gemiddelde in de regio te zitten. Dit zijn toch echt andere geluiden dan door een aantal, kennelijk meer op sensatie beluste, media naar buiten werden gebracht.  

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de gemeente Twenterand de meest problematische groep gebruikers goed in beeld heeft. Er is echter ook een groep die het gebruik geïntegreerd heeft in de dagelijkse activiteiten en geen contact heeft met de hulpverlening. Het vraagt extra aandacht van de gemeente en professionals om deze groep te bereiken waarbij de omgeving van de gebruikers meer benut kan worden.

 

Het Trimbos-instituut adviseerde de gemeente om een specifieke aanpak voor GHB-problematiek te ontwikkelen. In de aanpak zijn de volgende elementen van belang: signalering van gebruikers, motiveren om hulp te zoeken, het organiseren van behandeling en zorg en het voorkomen van terugval na behandeling. Vanuit een klein en slagvaardig team (casusoverleg) kunnen deze activiteiten georganiseerd en afgestemd worden met betrokken partijen in de gemeente.

Laura Nijkamp opsteller handleiding

 

Het college van de gemeente Twenterand kon zich vinden in de aanbevelingen van het Trimbos-instituut en ging akkoord met de opdracht die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekte aan de gemeente en het Trimbos instituut om de pilot GHB problematiek op te starten. Lenneke Tan drugscoördinator van de gemeente Twenterand speelde in deze pilot samen met Laura Nijkamp van Trimbos een belangrijke rol. Ook werden onder andere Tactus verslavingszorg, Mijande Wonen en de politie ingeschakeld om aan deze pilot mee te werken. De afgelopen jaren is door de gemeente al sterk ingezet op het integraal aanpakken van middelengebruik door preventie en hulpverlening. Door middel van een pilot met een specifieke aanpak van GHB-problematiek wilde de gemeente de reeds ingezette aanpak nog meer versterken. 

Lenneke Tan drugscoördinator Twenterand

           Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis

De resultaten van deze pilot zijn maandag 9 september 2019 overhandigd aan Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS. Deze was vol lof over de gemeente Twenterand en deelde zelfs een pluim uit. Hij noemde Twenterand een voorbeeld voor andere gemeenten en sprak over de moed van de gemeente om op deze wijze haar nek uit te steken. Hij gaf ook aan de ingrediënten waaruit GHB wordt samengesteld echter niet te kunnen verbieden, want gootsteenontstopper en velgenreiniger zijn en blijven legaal te koop.  Lenneke Tan, de bevlogen drugscoördinator van de gemeente, gaf aan dat het in Twenterand om 50 à 60 GHB gebruikers gaat en dat er inmiddels trajecten zijn gestart en vorderingen worden gemaakt met 20 van hen om af te kicken. 

Dat vraagt echter maatwerk op een groot aantal terreinen. Waar men tegen aanloopt is dat de gebruiker uiteindelijk de stap wel wil maken om de verslaving aan te pakken, maar omdat zijn of haar omgeving deze verandering niet wil of kan maken, een terugval vaak niet te voorkomen valt. Verhuizen, zelfs naar een andere gemeente is dan ook geen uitzondering. Op de vraag aan een verslaafde wat er moest veranderen in zijn leven, kwam eigenlijk het enige juiste antwoord: Alles. Dat geeft aan met welke problemen men te kampen heeft bij de bestrijding van de GHB problematiek. 'Het is rotzooi', zei de staatssecretaris. 

 

Er waren bij de overhandiging van de handleiding in het gemeentehuis van Twenterand alleen maar vrolijke gezichten te zien, want er was weer een grote stap gezet om deze drugsgerelateerde problemen aan te pakken. Het was een drukbezochte bijeenkomst, waarbij ook het college voltallig aanwezig was, maar het aantal aanwezige raadsleden, namelijk slechts 3, wel wat tegenviel. Dat de gemeente Twenterand en GHB wederom door de media in één adem worden genoemd, valt niet te vermijden, maar dat heeft geen rol gespeeld in de beslissing met deze pilot aan de slag te gaan. Duidelijk moet nu toch inmiddels zijn dat deze gemeente zich zeker onderscheidt van de andere gemeenten, maar wel op een bijzondere positieve manier. Ja, er zijn mensen in de gemeente die GHB gebruiken en ook voor overlast zorgen. Deze problemen liggen echter onder het landelijk gemiddelde, maar dat is voor Twenterand geen reden om dit probleem niet stevig aan te pakken.

Juist daarom krijgt de gemeente een pluim van staatssecretaris Paul Blokhuis. De handleiding, die als resultaat uit deze pilot naar voren komt, is niet alleen te gebruiken door Twenterand, maar kan in alle gemeenten van Nederland worden ingezet. Twenterand bekleedde hierin een voortrekkersrol en onderscheidde zich hierdoor positief bij de aanpak van de GHB-problematiek ten opzichte van de andere gemeenten in Nederland. Daar mag Twenterand trots op zijn en dat mag best verteld worden, ook door de media.

Rapport en handleiding aanpak GHB problematiek

«   »